انجمن صنفی معلمان کردستان روز گذشته، ۲۶ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ایی خواستار آزادی معلمان زندانی و اعضای این انجمن که در بازداشت به سر می‌برند شد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به رفتار “بدور از شأن انسانی، هتاکی، توهین، بی حرمتی و ضرب و شتم فرهنگیان” در تاریخ ۱۱ اردیبهشت با معلمان در چند شهر، از جمله مریوان آمده است: «نمونه بارز این رفتار نامناسب تهدید همکاران، احضار، پرونده‌سازی‌ و بازداشت‌های فلەای آنها بوده است. در اردیبهشت‌ ماه سرکوب فرهنگیان به اوج خود رسیده و چند تن از شریف‌ترین و صادق‌ترین فرهنگیان در مدت اخیر به شیوه‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند. نمود چشمگیر این بازداشت‌ها در کردستان و از میان اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان بودە کە  بازداشت آقایان مسعود نیکخواه، اسکندر (سوران) لطفی، شعبان محمدی و صلاح سرخی از جملە آن است، که آقای سرخی آزاد و بقیه‌ی همکاران در بازداشت هستند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست! 

همچنین دادن پروندە ۹ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن در سقز بە دادگاە و احضار و بازجویی ٧ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن در سنندج نیز از این دست شیوە برخورد قهری است! بازداشت آقای مسعود نیکخواه و شعبان محمدی بلافاصله بعد از صدور قرار آزادی توسط دستگاه امنیتی بیانگر رفتار دوگانه نیروهای امنیتی و نبود ادله محکمەپسند علیه بازداشت شدگان است.»
انجمن صنفی معلمان کردستان در پایان بیانیه خود خطاب به قوه قضاییه و نهادهای مربوطه خواستار آزادی همکاران زندانی خود و خاتمه دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی شده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:


مردم آگاه، فرهنگیان فهیم کردستان

همچنان که آگاهید مطالبەی حق و تلاش برای دستیابی بە آن از شاخصەهای لازم حقوق شهروندی است و آموزش  خصلت‌های پرسشگری، نقد و نە گفتن بە عنوان اصول اساسی در آموزش و پرورش نوین، وظیفە ما معلمان کشور است. نماد این مطالبەگری و آموزش آن بە شهروندان در کنش‌های صنفی معلمان بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی در این سال‌ها عینیت پیدا کردە و بە سان مدنی‌ترین شیوەی مطالبەگری تبلور یافتە است. 

جامعە معلمی با فهم این واقعیت کە خرد جمعی و اتحاد زمینە دست‌یابی بە اهداف را تسریع می‌بخشد، اقدام بە تشکل‌یابی خود بە عنوان یک صنف بر پایە اصل ۲٦ قانون اساسی کردە و این تشکل‌یابی در قالب انجمن‌ها و کانون‌های مستقل معلمی و غیروابستە بە جریانات سیاسی داخلی و خارجی و در برآیند آن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران تجلی یافتە و بر پایە اصل ۲۷ قانون اساسی در پی دست‌یابی بە اهداف صنفی و همانا فراهم آوردن بستر آموزشی شایستە بە عنوان یک حق مسلم برای فرزندان این مملکت است، حقی کە بە واسطە عدم برنامەریزی و عدم مدیریت درست امکانات و استیلای مدیران ناکارآمد جناحی در دستگاە آموزش و پرورش، از فرزندان ما سلب شدە است. 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران بە عنوان یک تشکل مستقل معلمی و غیر وابستە بە جریانات سیاسی و جناحی داخلی و خارجی، تشکل‌یابی، تجمع و تحصن بر  اساس اصل ٢٦ و  ٢٧ قانون اساسی را در کنار پیگیری خواستە‌ها از مسیر گفت‌وگو و نشست در سطوح مختلف با مسئولان را حقی قانونی و مترقی برای دست‌یابی بە اهداف جامعە فرهنگیان می‌داند و بر اساس آن مسالمت‌آمیزترین و مدنی‌ترین کنش‌ها را در دو دهه‌ی گذشته برگزار نموده است، اما متاسفانە دولت به جای گوش دادن به خواسته‌های بە حق فرهنگیان و تشکل های صنفی مستقلِ بر آمدە از ارادە دمکراتیک معلمان، در تقابل با آنها قرار گرفته و تجمعات قانونی، آرام و بدور از خشونت معلمان را بر نتابیدە و تلاش غایی خود را در جهت سرکوب آن بە کار بردە است. 

نمونه بارز این رفتار نامناسب تهدید همکاران، احضار، پرونده‌سازی‌ و بازداشت‌های فلەای آنها بوده است. در اردیبهشت‌ ماه سرکوب فرهنگیان به اوج خود رسیده و چند تن از شریف‌ترین و صادق‌ترین فرهنگیان در مدت اخیر به شیوه‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند. نمود چشمگیر این بازداشت‌ها در کردستان و از میان اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان بودە کە  بازداشت آقایان مسعود نیکخواه، اسکندر (سوران) لطفی، شعبان محمدی و صلاح سرخی از جملە آن است، که آقای سرخی آزاد و بقیه‌ی همکاران در بازداشت هستند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست! 

همچنین دادن پروندە ۹ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن در سقز بە دادگاە و احضار و بازجویی ٧ نفر از فعالین صنفی و اعضای انجمن در سنندج نیز از این دست شیوە برخورد قهری است! بازداشت آقای مسعود نیکخواه و شعبان محمدی بلافاصله بعد از صدور قرار آزادی توسط دستگاه امنیتی بیانگر رفتار دوگانه نیروهای امنیتی و نبود ادله محکمەپسند علیه بازداشت شدگان است. رفتار بدور از شأن انسانی، هتاکی، توهین، بی حرمتی و ضرب و شتم فرهنگیان در روز یکشنبه ١٤٠١٫٢٫١١ با معلمان در چند شهر، از جمله مریوان از دیگر رفتار خشونت بار و انکار خواستەهای برحق جامعەی معلمان بود که اثر ویرانگر آن باعث شد آن یکشنبه نزد افکار عمومی بە یکشنبە سیاه ملقب شود. این رفتار شنیع برخی از نیروهای امنیتی روح و قلب همه‌ی فرهنگیان ایران بخصوص فرهنگیان کردستان را جریحه دار کردە است. این بار هم نیروهای امنیتی به جای عذر خواهی از فرهنگیان به روند تهدید و احضار و… ادامه دادند.

انجمن صنفی معلمان کردستان این رویه‌ی برخورد با فرهنگیان، فعالان و انجمن‌های صنفی را از سوی دولت و نهادهای امنیتی محکوم نموده و خواهان پایان دادن به این نوع رفتارهای خودسرانه و ناشایست است.

انجمن صنفی معلمان کردستان از قوه‌ی قضاییه و نهادهای مربوطە می‌خواهد که همکاران زندانی را در اسرع وقت آزاد و به پرونده‌سازی‌ها خاتمه دهند چرا کە  در صورت ادامە بازداشت همکاران ما و ادامە احضار و پرونده‌‌سازی برای فعالین صنفی این انجمن از همه‌ی ظرفیت‌های موجود برای آزادی همکاران زندانی و پیگیری حق و حقوق فرهنگیان استفاده خواهد کرد. رفتار اسماعیل عبدی در پایان دادن بە اعتصاب خود بنا بە درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران قابل تقدیر و درخور تأمل است تا مسئولان بە خود آیند و بدانند در حق قشر فرهیختە و دلسوزی کە عبدی‌ها، بداقی‌ها، حبیبی‌ها، لطفی‌ها، سرخی‌ها و محمدی‌ها آن را نمایندگی می‌کنند، چە کردند! و باشد کە تا دیر نشدە در  عملکردشان تجدید نظر کنند.

انجمن صنفی معلمان کردستان:

سنندج و کلاترزان، سقز و زیویە، مریوان و سروآباد، دیواندرە، بیجار