بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۸ بهمن، کژال خالدیان، شهروند اهل سنندج پس از احضار تلفنی به اداره اماکن این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این شهر اطلاعی در دست نیست.