شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز سه‌شنبه ۷ شهریور، دکتر بختیار محمدزاده، شهروند اهل شهر دره‌شهر استان ایلام پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات ایلام بازداشت شد.

وی در روزهای گذشته به صورت تلفتی به ستاد خبری اداره اطلاعات ایلام احضار شده بود و از ماموران امنیتی از وی خواسته بودند که روز سه‌شنبه ۷ شهریور خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات ایلام معرفی کند.

دکتر بختیار محمدزاده، مدیر یکی از داروخانه‌های شهر دره‌شهر استان ایلام پیشتر نیز در اوایل اسفند سال گذشته پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات ایلام بازداشت و پس از حدود ۲ ماه در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت از بازداشت مرکزی ایلام آزاد شده بود.