بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۱۳ اسفند، رویا جلالی، فعال محیط زیست با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شده است. 

این عضو جمیت کردستان سبز در تاریخ ۱۴ بهمن توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر سنندج بازداشت شد. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت متوسل به خشونت شده و رویا جلالی و خانواده‌اش را مورد توهین قرار داده‌اند. 

 این فعال بازداشتی بعد از بازداشت در سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری شده و روزانه برای بازجویی به اداره اطلاعات این شهر انتقال یافته است.

ربابه جلالی و خبات مفاخری، خواهر و همسر این فعال زن نیز طی چند ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بودند.