پس از آغاز اعتراضات سراسری بە قتل مهسا ژینا امینی، صدها شهروند در شهرهای استان کردستان بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی و زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌اند. انتقال این حجم گستردە از افراد بازداشت شده بە زندان سبب تراکم بسیار بالای جمعیت زندانیان شدە و بە همین دلیل مشکلات فراوانی برای زندانیان و افراد بازداشت شده به وجود آورده است.

بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان، ادارە کل سازمان زندان‌های استان کردستان با همکاری نهادهای امنیتی اقدام بە تشکیل کمیتەای جهت مدیریت این وضعیت کرده است و ریاست این کمیتە بر عهدە مهرداد عباسی، مسئول حفاظت اطلاعات ادارە کل سازمان زندان‌های استان، است. دیگر اعضای کمیتە شامل کولیوند، مسئول یگان حفاظت زندان، امینی، مسئول حفاظت زندان، عباسی فعلەگری، رئیس بازرسی زندان، و مهدی قوامی از پرسنل زندان هستند.

مهرداد عباسی کە قبلا مسئول حفاضت اطلاعات زندان بودە در مرگ مشکوک دو زندانی جرایم عادی بە نامهای خسرو جمالی فر و آرام زمانی در چند سال گذشته نفش داشتە است.

انتقال صدها معترض بازداشت شده اعتراضات اخیر به زندان سبب تراکم بالای زندانیان و بە تبع آن کمبود شدید فضای اسکان، کاهش شدید جیره غذایی، نبود امکانات بهداشتی لازم و حتی کمبود وسایل موجود در فروشگاە زندان شدە است. همین مسائل موجب بروز اعتراضات در روز شنبە ۹ مهر و درگیری شدید میان زندانیان و یگان حفاظت زندان شد کە با سرکوب و ضرب و شتم شدید زندانیان همراە بودە است.

نیروهای گارد زندان پس از اعتراضات زندانیان به بندهای مختلف این زندان یورش برده و با باتوم زندانیان معترض را با مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند.

آمار این زندان تا قبل از آغاز اعتراضات حدود ۶۵۰ بوده اما به دنبال انتقال صدها بازداشت شده به این زندان آمار آن به بالای هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که ظرفیت این زندان برای حدود ۴۰۰ نفر است .

علاوە بر این و در موارد متعدد، بازداشتیهای اعتراضات اخیر مورد ضرب و شتم یگان حفاظت قرار گرفتەاند کە مهدی قوامی نقش اصلی را در این امر بر عهدە داشتە است.

شرایط نگهداری این زندان در دو هفته گذشته بە شدت نامناسب گزارش شده و در حالی که حدود ۲۰۰ معترض در سوله ورزشی زندان نگهداری می‌شوند تعدادی دیگر نیز به بندهای دیگر داخل زندان منتقل شده‌اند.

به دنبال انتقال افراد بازداشت شده به بندهای عمومی زندان، رفت و آمد روزانه این بندها با هم ممنوع شده و هر بند نیز به سلول‌های عمومی برای نگهداری ۴۰ تا ۱۲۰ نفر تبدیل شده است.

همچنین بنا به گزارشات رسیده، معترضین بازداشت شده به صورت نوبتی هر روز تحویل نهادهای امنیتی داده می‌شوند و بعدا در حالی که به شدت شکنجه شده‌اند به زندان بازگردانده می‌شوند.