خاطرات زندان آرشیو - KHRN

۱۰ بهمن ۱۳۹۴

ایستگاه آخر دنیا ! بخشی از خاطرات یک زندانی سیاسی سابق کُرد

زندان‌های اوین و رجایی ‌شهر به دلایلی همچون وجود زندانیان شناخته شده‌‌ی سیاسی و تمرکز اطلاع‌رسانی نهاد‌های حقوق بشر در خصوص وضعیت این زندان و زندانیان سیاسی، تا حدی برای مردم ایران و حتی جامعه جهانی شناخته شده است؛ اما هستند زندان‌هایی که وضعیت زندانیانش بسی اسفناک‌تر از این زندانهاست و متاسفانه در مورد شرایط وخیم و بحرانی این زندان‌ها برای افکار عمومی و...

بیشتر