سینا نادری آرشیو - KHRN

۱۴ آبان ۱۴۰۱

گزارشی از اعتراضات مردمی ۲۰ مهر در محله “دره‌دریژ” کرمانشاه و کشته شدن ۲ شهروند

همزمان با تداوم خیزش سراسری مردم ایران در تاریخ ۲۰ مهر، مردم کرمانشاه در پاسخ به چند فراخوان در نقاط مختلف این شهر دست به اعتراض زدند، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات این روز دو منطقه محروم و حاشیه‌ای "درە دریژ" و "دولت آباد" در شرق این شهر بود که اکثر ساکنان آن از پیروان یارسان و اهل سنت هستند. به گفته شاهدان عینی، اعتراضات...

بیشتر