منیره حیدری آرشیو - KHRN

۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مفقود شدن یک زن پناهجوی کرد اهل کرمانشاه در دریای مدیترانه

منیره حیدری، یک زن پناهجوی کرد اهل کرمانشاه به دلیل واژگونی قایق حامل تعدادی از پناهجویان در دریای مدیترانه (در نزدیکی جزیره کرت یونان) همراه تعداد دیگری از سرنشینان این قایق غرق شده است.  این قایق که بیشتر سرنشینان آن از اقلیم کردستان بودند در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در نزدیکی جزیره کریت یونان غرق شد. هرچند اکثر سرنشینان آن نجات پیدا کردند اما با...

بیشتر