مونا آقایی آرشیو - KHRN

۱۸ شهریور ۱۴۰۲

روانسر؛ یک دختر ‌١٤ سالە توسط برادرش بە قتل رسید

بنا بە اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، یک دختر ١٤ سالە بە نام مونا آقایی در تاریخ ٢ شهریور در شهر روانسر استان کرمانشاه توسط برادرش به قتل رسیده است. مونا آقایی کە قربانی کودک همسری بود، قصد جدایی از همسرش را داشت اما خانوادەاش با این اقدام وی مخالف بودند. بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال ۱۴۰۲...

بیشتر