وکیل مدافع خانواده ژینا مهسا امینی آرشیو - KHRN

۰۹ مهر ۱۴۰۲

دومین جلسه محاکمه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، فردا برگزار خواهد شد

بنا بە اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، دومین جلسە محاکمە صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، بە اتهام « فعالیت تبلیغی علیە نظام» فردا دوشنبه ١٠ مهر در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار خواهد شد. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ سەشنبە ٧ شهریور برگزار شده بود، اما بە دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسە و تشخیص...

بیشتر