مژگان کاوسی، سکینه پروانه و باسام مرادی، سه زندانی سیاسی کرد که در روزهای گذشته در زندان‌های تهران،‌ مشهد و کامیاران دست به اعتصاب غذا زده بودند به اعتصاب خود پایان دادند.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز سه‌شنبه ۴ خرداد، مژگان کاوسی، نویسنده و پژوهشگر زندانی کرد پس از ۱۰ روز به اعتصاب غذای محدود خود پایان داده است. وی  در تاریخ  ۲۶ اردیبهشت در اعتراض برخورد مسئولین زندان و دستگاه قضایی در حق زندانیان  دست به اعتصاب غذای محدود زده بود.

 سکینه پروانه دیگر زندانی سیاسی کرد که از روز ۱ خرداد در اعتراض به ادامه نگهداری خود در زندان مشهد و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود پس از ۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده است.  گفته می‌شود مسئولین حفاظت زندان مشهد این زندانی را تهدید کرده که در صورت عدم توقف اعتصاب غذا با پرونده‌سازی مجدد و انتقال به بیمارستان روانپزشکی مواجه خواهد شد.

همچنین باسام مرادی، زندانی سیاسی شب گذشته پس از انتقال به زندان مرکزی سنندج به اعتصاب غذا خود پایان داد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۴ خرداد در اعتراض به محرومیت از حقوق اولیه و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده بود.