پس از گذشت ۵۰ روز از بازداشت صابر نادری در قروه و انتقال ایشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، دادستانی سنندج قرار بازداشت را ایشان مجددا تمدید کرده و خانواده‌ی وی بعد از این مدت موفق شده با حضور بازجویان امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به صورت کوتاه ملاقانی با او داشته باشند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، دادستانی سنندج بە طور شفاهی بە خانوادە مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە اعلام کرده کە آنها قرار بازداشت موقت او را کە روز ١٤ آذر ماە توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدە بود، بار دیگر تمدید کردەاند.
یک منبع آگاه در این باره به شبکه گفت:« دادستانی سنندج بدون اینکە هیچگونە اطلاعی در مورد علت بازداشت و نوع اتهامات واردە بە ایشان را بە خانوادە وی بدهند، تنها اظهار داشتەاند کە با توجە بە اینکە فرزند آنها تا بە امروز حاضر بە همکاری با نهادهای امنیتی نشدە است، کماکان باید در بازداشت بماند.»
این منبع در ادامه افزود:« سرانجام پس از ٥٠ روز، روز گذشتە خانوادە ایشان امکان ملاقاتی کوتاە با او را در یکی از بازداشتگاههای ادارە اطلاعات شهر سنندج پیدا کردند. با توجە بە گفتە خانوادە، او بە شدت وزن کم کردە و از نظر فیزیکی بسیار رنجور، ضعیف و زرد شدە بود، اما آثاری از شکنجە در او نمایان نبودە است. او بە آنها گفتە است کە او تا بە امروز هم دلیل دستگیری خود را بە درستی نمیداند، اما کاملا بی گناە است و هرگونە اتهامی کە متوجە او باشد، تماما بی اساس و پروندەسازیی دروغین بیش نیست و افرادی در صدد قربانی کردن او هستند.»
این منبع در پایان افزود،« مقامات امنیتی و قضایی از خانوادە او درخواست کردەاند کە فرزندشان را قانع بە همکاری و قبول کیفرخواست نمایند، تا بر این اساس، آنها نیز مراعات وضعیت او را نمودە، او از سلول انفرادی و بازداشتگاە امنیتی خارج و پروندە او را بە دادگاە ارجاع دهند. همچنین در صورت قبول این شرط، نهایت کمک بە حل مشکل او مد نظر مقامات امنیتی و قضایی خواهد بود، در غیر این صورت، همچنان بە صورت بلاتکلیف خواهد ماند.»