بنا بە اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، به دنبال سرکوب شدید زندانیان معترض در زندان مرکزی سنندج در روز شنبە ٩ مهرماە ضعیت این زندان کماکان بحرانی توصیف شده است.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با شبکە حقوق بشر کردستان اعلام کرد: « روز شنبه ۹ مهر پس از شروع اعتراضات زندانیان، درب برخی بندها باز شدە و زندانیان سعی در فرار از زندان داشتند کە با دخالت نیروهای گارد حفاظت زندان و گارد ویژە نیروی انتظامی سنندج این اعتراضات بە شدت سرکوب شد».

این منبع در ادامە افزود: «در ساعات شب نیروهای گارد ویژە بە همراە نیروهای گارد زندان بە داخل بندها حملە کردە و اقدام بە ضرب و شتم شدید زندانیان کردند کە منجر بە مجروحیت شمار زیادی از آنان شد. نیروهای مزبور ابتدا اقدام بە پرتاب تعداد زیادی گاز اشک آور بە داخل بندها کردند و همین امر موجب بروز مشکلات شدید تنفسی برای تمامی زندانیان این بندها شد. پس از آن ضرب و شتم فلەای زندانیان در دستور کار این نیروها قرار گرفت».

گفتە می‌شود در نتیجەی این حملە چهار تن از زندانیان کە هنوز هویت‌شان برای شبکە حقوق بشر کردستان مشخص نشدە، بە دلیل وخامت وضعیت جسمی بە یکی از مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده‌اند و تا این لحظە هیچ اطلاعی از سرنوشت این زندانیان بە دست نیامدە است.

اکنون علاوە بر فضای داخلی بندهای مختلف زندان، دیگر فضاهای زندان، از جملە سولە باشگاە ورزشی، انبار قبلی البسە، سلولهای انفرادی و حتی اتاقهای ملاقات شرعی، بە محل نگهداری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تبدیل شدە است.
یک منبع مطلع دیگر در سنندج ضمن اعلام هشدار جدی نسبت بە تداوم شرایط بحرانی حاکم بر زندان مرکزی سنندج، بە شبکە حقوق بشر کردستان اعلام کرد کە بازداشت شدگان بە صورت دست جمعی و هر روز مورد شکنجە جسمی قرار می‌گیرند. بە علاوە زندانیانی هم کە متهم بە تحریک دیگر زندانیان شدەاند بە سلول‌های گروهی منتقل شدە و علاوە بر ضرب و شتم روزانە، پروندەی قضایی هم برای آنان تشکیل شدە است.

این منبع در ادامە افزود: «شرایط زندان مرکزی سنندج تا کنون نیز بسیار امنیتی است و مسئولین زندان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتقال اخبار داخل به بیرون بستەاند، آنان از این واهمه دارند که انتشار اخبار سرکوب اخبال داخل زندان بە خانوادە زندانیان و بازداشت شدگان برسد و خانوادەها در مقابل زندان تجمع نمایند.

شبکە حقوق بشر کردستان قبلا در تاریخ ١١ مهرماە گزارش مفصلی از اعتراضات زندانیان نسبت بە شرایط نامناسب این زندان در نتیجە بازداشت‌های گستردە بە دلیل اعتراضات مردمی نسبت بە قتل حکومتی ژینا مسها امینی منتشر کردە بود.

بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان، ادارە کل سازمان زندان‌های استان کردستان با همکاری نهادهای امنیتی اقدام بە تشکیل کمیتەای جهت مدیریت وضعیت زندان مرکزی سنندج پس از شروع اعتراضات بە قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی کرده است و ریاست این کمیتە بر عهدە مهرداد عباسی، مسئول حفاظت اطلاعات ادارە کل سازمان زندان‌های استان، است. دیگر اعضای کمیتە شامل کولیوند، مسئول یگان حفاظت زندان، امینی، مسئول حفاظت زندان، عباسی فعلەگری، رئیس بازرسی زندان، و مهدی قوامی از پرسنل زندان هستند.

مهرداد عباسی کە قبلا مسئول حفاظت اطلاعات زندان بودە در مرگ مشکوک دو زندانی جرایم عادی بە نام‌های خسرو جمالی فر و آرام زمانی در چند سال گذشته نفش داشتە است.

انتقال صدها معترض بازداشت شده اعتراضات اخیر به زندان سبب تراکم بالای زندانیان و بە تبع آن کمبود شدید فضای اسکان، کاهش شدید جیره غذایی، نبود امکانات بهداشتی لازم و حتی کمبود وسایل موجود در فروشگاە زندان شدە است. همین مسائل موجب بروز اعتراضات در روز شنبە ۹ مهر شد. به دنبال انتقال افراد بازداشت شده به بندهای عمومی زندان، رفت و آمد روزانه این بندها با هم ممنوع و فضای نگهداری زندانیان بە شدت محدود شدە است.