بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته لقمان افضلی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ـ سنندج از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان به «تغییر محل جغرافیای خدمت به مدت دو سال به شهر اردبیل» محکوم شد.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان به اتهامات «توهین و اهانت به ارکان نظام جمهوری اسلامی»، «تولید و ارسال نمادهایی با مضمون استبداد در نظامی جمهوری اسلامی» و «تشویش اذهان عمومی از طریق انتظار مطالب در فضای مجازی و حقیقی» این حکم را صادر کرده است.

این حکم قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر است.