بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شورای انضباطی دانشگاه خوارزمی تهران حکم منع موقت از تحصیل به مدت یک ترم با احتساب سنوات و توبیخ کتبی زانا سجودی، دانشجوی مقطع کارشناسی تربیت بدنی این دانشگاه را تایید کرد.

این دانشجوی اهل سقز در در تاریخ ۲۰ آبان به اتهام «شرکت در اعتراضات» از سوی شورای انضباطی دانشگاه خوارزمی به منع موقت از تحصیل به مدت یک ترم با احتساب سنوات و توبیخ کتبی محکوم شده بود.

پس از اعتراض این دانشجو به حکم صادره، شورای انضباطی دانشگاه در تاریخ ۲ بهمن این حکم را عینا تایید کرد.