شبکە حقوق بشر کردستان مطلع شده است که مراجع قضایی رسیدگی کنندە بە پروندە قتل ژینا مهسا امینی تا کنون هیچ اقدامی در قبال درخواست های وکلای مدافع خانوادە امینی انجام نداده‌اند.

یک منبع مطلع در گفتگو با شبکە حقوق بشر کردستان اعلام کرد کە علیرغم اعتراض وکلا بە نظریە پزشکی قانونی و درخواست تشکیل یک هیئت پزشکی قانونی کە تعدادی از پزشکان معتمد و معرفی شدە خانوادە در آن حضور داشتە باشند، تا کنون مرجع قضایی هیچ اقدامی را در جهت پذیرش این درخواست قانونی در پیش نگرفتە است.

به گفته این منبع، همچنین وزارت اطلاعات با احضار و تهدید وکلا آنها را از هرگونە مصاحبە با رسانەها منع و اطلاع رسانی در خصوص پروندە را ممنوع اعلام کردە است.

این در حالی است کە مقامات جمهوری اسلامی طی این مدت تلاش کردەاند خانوادە امینی را هم با تهدید یا تطمیع از پیگیری بیشتر پروندە منصرف کنند.

گفته می‌شود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سفر اخیر خود بە کردستان خواستار حضور در منزل ژینا مهسا امینی و ملاقات با خانوادە وی شدە بود کە امجد امینی، پدر مهسا، با این درخواست مخالفت کردە و حاضر بە ملاقات با رئیسی نشدە بود.