روز شنبە ٢٠ اسفند صالح نیکبخت، وکیل پروندە ژینا(مهسا) امینی، بە شعبە ٢ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران احضار و بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد شد.

یک منبع مطلع در گفتگو با شبکە حقوق بشر کردستان در این مورد گفت: «این وکیل دادگستری کە وکالت پروندە بسیاری از زندانیان سیاسی کُرد را بر عهدە داشتە است، بە دلیل مصاحبە بارسانەهای خارج از ایران مورد پیگرد قضایی قرار گرفتە است.»

وی در ادامە افزود: «از جملە اتهامات وی مصاحبە و اطلاع رسانی در مورد پروندە موکلین سابق و کنونی، از جملە لقمان و زانیار مرادی، خانوادە افکاری و ژینا امینی بودە است.»

شبکە حقوق بشر کردستان با خود ایشان تماس گرفت اما وی حاضر بە مصاحبە در این مورد نشد.