آزادی زندانی سیاسی کُرد با قرار وثیقه آرشیو - KHRN

۲۱ اسفند ۱۴۰۰

نقده؛ آزادی محمد مرادی، زندانی سیاسی کُرد با قرار وثیقه سنگین

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز شنبه ۲۱ اسفند محمد مرادی، زندانی سیاسی کُرد با قرار وثیقه سنگین ۸ میلیارد تومانی از زندان نقده آزاد شد. وی هفته گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۱۵ سال تبعید به شهر چورزق استان زنجان محکوم شده بود. گفته می‌شود آزادی...

بیشتر