طي هفته گذشته دو کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران در مناطق مرزی بانه و ارومیه زخمی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز پنج شنبه ۶ دی‌ماه، گروهی از کولبران در مناطق مرزی مرگور ارومیه از سوی نیروهای مرزبانی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته که در نتیجه آن یک کولبر به نام زبیر رحیمی زخمی شده است.
همزمان در منطقه مرزی هنگه‌ژال بانه نيز یک کولبر ديگر به نام حمید با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شده است.
بر اساس آماری گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای دی‌ماه تاکنون، ۶ کولبر طي تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران زخمی شده‌اند.