یک منبع اگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت : روز ۶ مردادماه همزمان با اجرای حکم شش زندانی جرائم مواد مخدری در زندان مرکزی ارومیه سه زندانی دیگر نیز در زندانهای خوی و سلماس به همین اتهام اعدام شده اند.

این منبع هویت زندانیان اعدام شده را شاپور ورشو هشتیان در زندان سلماس و دو زندانی به نامهای داوود محمدی و احمد رستگار در زندان خوی اعلام کرد.