بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، سامان کریمی، زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام، از حدود یک ماه پیش مجددا بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە است.

این زندانی سیاسی اهل بانە بە اتهام «همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران» در محاکمەای مخفی و در یک سکوت خبری کامل، حدود ٥ ماه قبل از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اعدام و ١٣ سال حبس محکوم شدە است. این حکم در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان تاکنون موفق به کسب اطلاعات کاملی از مصادیق اتهامی سامان کریمی، روند بازداشت و محاکمە، و نیز دلایل انتقال مجدد او بە بازداشتگاه امنیتی ادارە اطلاعات نشده است.