شبکه حقوق بشر کردستان، ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸: توفیق محمدی، فعال کارگری بعد از ۴۵ روز بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شد.
این فعال کارگری ۱۸ اسفند ماه سال گذشته در محل کارش در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
هر چند توفيق محمدى با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شده اما بازپرس شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج از عدم آزادی موقت وی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه خبر داده است.